Yozo

Zoeken

Zoeken naar:

Nabij:

Lid worden van Yozo in enkele seconden!

Account InloggenAccount Aanmaken

Algemene Voorwaarden Yozo.be

A) Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Onze website, yozo.be wordt aan eender welke gebruiker aangeboden op voorwaarde dat hij de bepalingen, de voorwaarden en de waarschuwingen uit de algemene gebruiksvoorwaarden (deze pagina, dus!) van de site aanvaardt. Door van de site van YOZO.BE gebruik te maken, aanvaardt men automatisch en onherroepelijk genoemde bepalingen, voorwaarden en waarschuwingen.

2. Links naar sites of adressen van derden

De site van YOZO.BE kan links naar sites of adressen van derden bevatten. De links en adressen worden aangeboden om het de gebruikers makkelijk te maken. YOZO.BE oefent geen enkele controle op bovengenoemde sites en adressen uit en wijst alle verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan af. Het feit dat die links en adressen in de site van YOZO.BE worden opgenomen, betekent niet dat YOZO.BE de inhoud van die sites en adressen goedkeurt, noch dat er enige verband bestaat tussen YOZO.BE en de uitbaters van die sites of adressen.

3. Gebruik voor persoonlijke, private en wettelijke doeleinden

De site van YOZO.BE dient voor persoonlijk en privé-gebruik. Zonder vergunning, mag de gebruiker geen via de site van YOZO.BE verkregen informatie, programma, product noch dienst wijzigen, kopiëren, verspreiden of afbeelden, noch onder een of andere vorm publiceren, afstaan of verkopen, noch werk creëren of prestaties leveren die van bovengenoemde elementen zijn afgeleid.

Het is verboden de site van YOZO.BE te gebruiken voor doeleinden die ongeoorloofd, onwettelijk of in strijd met onderhavige algemene voorwaarden zijn.

4. Het gebruik van gespreksgroepen en boodschappendiensten

De gebruiker verbindt zich ertoe de gespreksgroepen, boodschappendiensten en, over het algemeen, de toegang tot de site van YOZO.BE enkel te gebruiken voor het verzenden en ontvangen van boodschappen en inlichtingen die betrekking hebben op of in verband staan met het onderwerp of de rubriek in kwestie.

Zonder dat onderstaande opsomming volledig is, verbindt de gebruiker zich er onder andere toe:

 • niemand op een of andere manier te beledigen, te belasteren, te misbruiken, te tergen of te bedreigen, noch andermans bezit of rechten in het gedrang te brengen; Wij noemen dit graag: "probeer een beetje vriendelijk te zijn".
 • geen blijk te geven van racistisch of antisemitisch woordgebruik of gedrag of van onverdraagzaamheid, noch van woordgebruik of gedrag dat obsceen, pornografisch of strijdig met de goede zeden of de openbare orde is;
 • zonder voorafgaande toestemming geen gegevens, databanken of programma's te downloaden, die beschermd zijn door het industrieel of intellectueel eigendomsrecht en, meer bepaald, door de wetten en verordeningen betreffende het auteursrecht en aanverwante rechten of betreffende de bescherming van computerprogramma's;
 • geen vermeldingen te vervalsen of te verwijderen met betrekking tot de auteur of de producent van de informatie, evenmin als wettelijke vermeldingen of informatie, noch andere vermeldingen inzake eigendomsrecht of met betrekking tot de oorsprong of de bron van het programma of van eender welk andere element dat vervat is in een gedownload bestand;
 • het gebruik of de toegang voor andere gebruikers niet te beperken of te verhinderen.
 • de wet op de handelspraktijken niet rechtstreeks of onrechtstreeks te schenden (ongeoorloofde publiciteit of verkoop, oneerlijke concurrentie enz...); Ingevolge het voorgaande, en hoewel zij niet verplicht is de correspondentie, de informatiefora op, noch het downloaden vanop haar site te controleren, behoudt YXYMEDIA zich niettemin het recht voor op eender welk moment eenzijdig in te grijpen door op haar site ontvangen documenten geheel of gedeeltelijk te bewerken, te weigeren of te verwijderen, onder meer wanneer die afkomstig zijn van gebruikers. Bovendien behoudt YOZO.BE zich het recht voor haar informatie te verspreiden om zich te schikken naar de geldende wetten of verordeningen of om gevolg te geven aan een administratief of gerechtelijk bevel. YOZO.BE behoudt zich het recht voor alle door gebruikers of eender welke derden gepleegde inbreuken op de wet of op onderhavige gebruiksvoorwaarden met alle rechtsmiddelen te vervolgen.

5. Uitsluiting & verantwoordelijkheid

De inlichtingen, producten en diensten die voorkomen op de site van YOZO.BE kunnen fouten of technische onjuistheden bevatten. Aangezien YOZO.BE die inlichtingen wil verbeteren naarmate de site verder wordt ontwikkeld, worden ze regelmatig bijgewerkt. YOZO.BE wijst niettemin alle aansprakelijkheid af voor de geschiktheid, de betrouwbaarheid en de juistheid ervan, ongeacht het geplande gebruik van de adressen, inlichtingen, producten, diensten en grafische elementen, databanken en programma's die zich op de site van YOZO.BE bevinden. Al die informatie wordt geleverd "in de staat waarin ze zich bevindt", zonder welke waarborg ook. Bij deze sluit YOZO.BE elke waarborg uit ten aanzien van bovenstaande gegevens, en meer bepaald elke waarborg inzake kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald gebruik, eigendom en afwezigheid van namaak.

Yxymedia kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, incidenten, schadevergoeding die als straf werd uitgesproken noch voor andere schade van welke aard ook, meer bepaald voor schade die voortvloeit uit een verlies van gebruik, van adres, van gegevens of van databanken, noch voor winstderving ingevolge vertraging in verband met het gebruik van de site, noch voor de onmogelijkheid deze te gebruiken, noch voor schade in verband met informatie, programma's, producten, diensten of daarmee samenhangende grafische elementen.

B) Bescherming van het privé-leven

1. Algemeen De gegevens die door de gebruikers aan de site van YOZO.BE worden meegedeeld, kunnen worden opgeslagen, maar dienen enkel voor intern gebruik bij YXYMEDIA of de partners die contractueel met haar verbonden zijn. Overeenkomstig de Belgische wet van 8 december 1992 op de bescherming van het privé-leven, worden de opgeslagen gegevens aan de gebruiker meegedeeld op zijn verzoek en desgevallend gecorrigeerd. Bijkomende informatie kan worden ingewonnen bij de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Vragen betreffende het opslaan van de meegedeelde gegevens kunnen worden gericht aan YXYMEDIA, Prins Boudewijnlaan, 2650 Edegem.

2. Bescherming van het privé-leven & de privé-sfeer

De gegevens in verband met de door de gebruikers meegedeelde gegevens worden behandeld onder strikte geheimhouding en met inachtneming van alle veiligheidsnormen. Behoudens verzet van uwentwege, geadresseerd aan yxymedia , zullen deze gegevens ook toelaten om interessante aanbiedingen aan u te richten zodat u maximaal kan profiteren van de voordelen verbonden aan YOZO.BE of één van de verstrekte diensten door YXYMEDIA BVBA. Behoudens verzet van uwentwege, geadresseerd aan YXYMEDIA BVBA, zullen deze gegevens ook kunnen worden doorgegeven aan bedrijven verbonden met YXYMEDIA BVBA, haar sponsorpartners en/of aan derden zodat zij product-of dienstaanbiedingen aan u kunnen richten. U beschikt ten allen tijde over het recht van toegang tot deze gegevens. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is YXYMEDIA BVBA, Prins Boudewijnlaan 33, 2650 Edegem.

3. Het gebruik van cookies of web beacons

Teneinde de dienstverlening op haar site te verbeteren, gebruikt YOZO.BE bij gelegenheid cookies ofwel kleine stukjes informatie die door een website worden bewaard in de browser van de computer van de gebruiker. Zulk een cookie kan bij een volgend bezoek aan de site worden opgehaald, maar kan niet worden gelezen door een andere site dan degene die het heeft aangemaakt, in casu de site van YOZO.BE. Dat cookie wordt enkel voor administratieve doeleinden gebruikt, bijvoorbeeld om de voorkeur van de gebruiker voor bepaalde soorten informatie of de toegangscode van de gebruiker op te slaan, zodat deze bij zijn bezoeken aan de site niet telkens opnieuw dezelfde informatie moet intikken op het toetsenbord. Geen enkel cookie bevat informatie waardoor de gebruiker zou kunnen worden bereikt via telefoon of e mail. Advertentie netwerken (Google Adsense) die op deze site adverteren kunnen cookies op uw pc plaatsen of kunnen web beacons gebruiken om informatie in te winnen. Google maakt gebruik van een speciale DART cookie om u advertenties te tonen die qua inhoud geselecteerd worden aan de hand van uw browsegedrag op zowel deze als andere websites waarop deze cookie aanwezig is. U kunt zich te allen tijde via google afmelden voor deze DART cookie. Ga hiervoor naar http://www.google.com/privacy_ads.html. Wij hebben geen toegang tot of controle over de cookies die worden gebruikt door derden.

U moet het privacy beleid van deze derden raadplegen voor meer gedetailleerde informatie over hun handelen, alsook voor instructies over hoe de opt-out van bepaalde zaken werkt. Ons eigen privacy beleid is hier niet van toepassing op, we hebben geen controle over de activiteiten van deze andere adverteerders of websites.

Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw browser, raadpleeg daarvoor de handleiding van uw browser.

4. Het gebruik van gegevens, privé-leven en geheimhouding

De website YOZO.BE behoudt zich het recht voor de informatie betreffende de boodschappen, de inhoud, de herkomst en de bestemming ervan te controleren en te onderzoeken, wanneer zij redelijkerwijze vermoedt dat alle of een deel van de mededelingen betrekking hebben op activiteiten die illegaal, ongeoorloofd of strijdig met onderhevige algemene voorwaarden zijn, of wanneer zij daartoe opdracht heeft gekregen van de bevoegde administratieve of gerechtelijke overheid.

Behoudens ruimere of specifiekere aanvraag vanwege de bevoegde administratieve of gerechtelijke overheid, kan dergelijke controle enkel betrekking hebben op openbare of niet vertrouwelijke boodschappen, d.w.z. op informatie die zich op een website bevindt of op boodschappen in gespreksgroepen of computermailings, zonder dat deze lijst volledig is.

De gebruiker verbindt zich ertoe zijn wachtwoord en zijn speciale toegangscode geheim te houden. De gebruiker is alleen en volledig aansprakelijk voor het gebruik van de identificatiegegevens. Bij verlies, diefstal of frauduleus gebruik van een van die gegevens, moet de klant YOZO.BE daarvan zo snel mogelijk verwittigen, en die verwittiging moet bovendien worden bevestigd per aangetekend schrijven. Eender welke gebruiker is slechts van zijn aansprakelijkheid bevrijd op de werkdag die volgt op de dag waarop het aangetekend schrijven werd ontvangen.

De persoonlijke gegevens betreffende de gebruiker worden onder meer gebruikt:

 • voor het beheer van de klanten van YOZO.BE (en YXYMEDIA BVBA) en voor het uitvoeren van marktonderzoek;
 • in het kader van de contractuele relatie met de klant (bijvoorbeeld voor briefwisseling);
 • voor het uitschrijven, het innen en het controleren van de facturen;
 • voor verrichtingen, informatie en promotie in verband met de producten en diensten die worden ontwikkeld in het kader van de site van YOZO.BE.

Op schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek dat wordt gericht aan YXYMEDIA BVBA, PRINS BOUDEWIJNLAAN 33, 2650 EDEGEM, kan een gebruiker die zijn identiteit opgeeft, kosteloos schriftelijke mededeling krijgen van de op hem betrekking hebbende persoonlijke gegevens en desgevallend de onjuiste, onvolledige of irrelevante gegevens laten corrigeren.

Wanneer de administratieve gegevens van de gebruiker veranderen, dient hij YOZO.BE daarover één maand na de wijziging te informeren. In geval van wijziging van de structuur zelf van de site van YOZO.BE, van technische problemen of van verlies van gegevens, behoudt YOZO.BE zich het recht voor een beroep te doen op de gebruikers om de verloren of ontbrekende gegevens aan te vullen.

C) Vermelding betreffende het industrieel eigendomsrecht (merken en modellen) en het intellectuele eigendomsrecht (auteursrecht)

Alle elementen, gegevens, databanken, grafieken, tekeningen en modellen die op de site van YOZO.BE worden ontwikkeld, alsmede alle originele teksten en gemengde multimediaprestaties en creaties, zijn beschermd door de Belgische en internationale wettelijke bepalingen betreffende de industriële eigendom (wetten en reglementen inzake het deponeren van merken en modellen), de intellectuele eigendom (meer bepaald de Belgische wet van 30 juni 1994 op het auteursrecht en de aanverwante rechten) en door de wetgeving op de bescherming van de computerprogramma's (meer bepaald de wet van 30 juni 1994 houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's).

Alle rechten in die zin worden voorbehouden en duidelijk ge�dentificeerd door de vermelding van "Copyright YOZO.BE 2011...". Elke gebruiker die deze rechten schendt of aantast, zal worden vervolgd en hij zal nooit kunnen inroepen dat hij onderhavige bepalingen en beschermingen niet kende, noch dat hij te goeder trouw handelde.

D) Overzicht van de minimale verbintenissen van de gebruiker

1. De gebruiker mag de bestaande databanken raadplegen en gebruik maken van de door de site van YOZO.BE geleverde diensten, op voorwaarde dat hij de algemene normen en gebruiken van het Internet en de algemene voorwaarden van de site "YOZO.BE" in acht neemt en dat de eigenaar van de aangezochte databanken het recht tot toegang en gebruik verleent.

2. De gebruiker mag de diensten van de site van YOZO.BE gebruiken voor geoorloofde, persoonlijke en private doeleinden. Aangezien de gebruiker gegevens via het netwerk doostruurt, moet hij de geldende wetgeving naleven. Zo is het bijvoorbeeld verboden informatie te geven die illegaal of ongeoorloofd, onjuist, obsceen, beledigend of racistisch is, of die aanzet tot rassenhaat en xenofobie, die de openbare orde en/of de goede zeden in het gedrang brengt of die het privé-leven aantast;

 • de gebruiker verbindt zich ertoe de intellectuele rechten, waaronder het auteursrecht, van derden te eerbiedigen;
 • de gebruiker verbindt zich ertoe geen ongevraagde boodschappen te verzenden of te posten;
 • de gebruiker verbindt zich ertoe de op de site van YOZO.BE ontwikkelde of toegankelijke diensten niet te gebruiken voor daden die rechtstreeks of onrechtstreeks zouden leiden tot:
  • illegale toegang tot de gegevens van aangesloten netwerken;
  • het in het gedrang brengen van de goede werking van de dienstverlening van YOZO.BE of het in gevaar brengen van het gebruik of het prestatievermogen voor de andere gebruikers, meer bepaald door het ten onrechte veroorzaken van druk verkeer;
  • het beschadigen of vernietigen van de integriteit of de inhoud van de computergegevens;
 • de gebruiker verbindt zich ertoe geen computerkraking of "hacking" te plegen tegen de site van YOZO.BE of tegen eender welk ander systeem dat rechtstreeks of onrechtstreeks aanwezig is op de site;

3. YOZO.BE, haar rechthebbenden en contractuele partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor inbreuken die door gebruikers of door derden worden gepleegd;

4. De gebruiker dient YOZO.BE onmiddellijk te informeren over ongeoorloofde inhoud die via haar diensten beschikbaar zou zijn, zodat YOZO.BE de nodige geschikte maatregelen kan treffen om die informatie te wissen of ontoegankelijk te maken. Daartoe kan het Yozo-lid volgend e-mailadres gebruiken: [email protected].

5. YOZO.BE behoudt zich het recht voor gebruikers die de Belgische wetgeving of de internationale verordeningen overtreden, aan te klagen bij de bevoegde overheid en onmiddellijk de toegang tot en het gebruik van de diensten en databanken te ontzeggen aan gebruikers die onderhavige bepalingen zouden schenden.

E. Voorrang van de algemene voorwaarden van YOZO.BE - Geldend recht - Rechtsbevoegdheid

Door gebruik te maken van de diensten van de site van YOZO.BE, verbindt de gebruiker zich ertoe de algemene gebruiksvoorwaarden van de site en de algemene bijzondere voorwaarden van de specifieke diensten te aanvaarden, alsmede zich te schikken naar de gebruiken die gelden op de netwerken die hij via de site van YOZO.BE kan bereiken.

De gebruiker erkent dat elk geschil in verband met het gebruik van de site onder het Belgisch recht valt en enkel behoren tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen (België). Het gebruik van de site van YOZO.BE is niet toegestaan in landen waar onderhavige algemene voorwaarden, met inbegrip van deze paragraaf, geheel of gedeeltelijk niet van toepassing zijn.

In geval van geschil, zal een uitgeprinte versie van de elektronisch geleverde onderhavige algemene voorwaarden en van alle aanvullende vermeldingen worden aanvaard in elke gerechtelijke of administratieve procedure, en wel onder dezelfde voorwaarden als andere, in gedrukte vorm aangemaakte en bewaarde documenten en handelsregisters.

Onder voorbehoud van alle uitdrukkelijk aan onderhavige verleende rechten.

Log In | Registreer

Reeds Geregistreerd?

Log in met je yozo gebruikersgegevens!Nog geen Yozo lid?

Het is eenvoudig, snel en gratis!

Bedrijfseigenaar?

Login op je account, om een plaats toe te voegen!